İletişim Bilgileri

BT İNŞAAT RESTORASYON DANIŞMANLIK TAAHHÜT BODRUM

Güvenilir Şirket
 • Yetkili Kişi: Bayram YAKAR SERKAN YAVAŞ
 • Telefon numarası: +90 (252) 363-73-43
 • +90 (546) 561-01-13
 • +90 (537) 450-92-97
 • MSN: btinsaat.48@hotmail.com
 • Adres: PAMİR İŞ MERKEZİ 5C/2 KONACIK BODRUM, BODRUM, Muğla, 48300, Türkiye

Çalışma Saatleri

Sitedeki güncellemeler

İnşaat Yapım Sözleşmesi

08.05.2013 11:22

YAPIM SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

1- Bir tarafta yapı sahibi( yada iş sahibi) …………………………. (bundan sonra yapı sahibi olarak anılacaktır) diğer yanda yapı müteahhidi BT İNŞAAT RESTORASYON. (bundan sonra Yapı Müteahhidi olarak anılacaktır) arasında aşağıda ki şartlarla iş bu sözleşme akit olunmuştur.

TAAHHÜDÜN YERİ KONUSU VE BEDELİ
2- …………………………………………………………………………………………………………………. adresinde yapılacak olan …………….. ……………………..TL. bedelli …………………………………………………..işini yukarıda adı ve adresi verilen YAPI MÜTEAHİDİ, bu sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak belirlenen fiyat üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.
YAPI MÜTEAHİDİ; taahhüt ettiği işlerin, proje ve mahal listesine, bu hususlarda mevcut teknik ve iş sahibinin istediği standart şartnameler ve kurallarına ve yapı sanatının genel olarak bilinen kaidelerine uygun olarak yapılmasından sorumludur.

YAPIYA BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ İLE GECİKME HALİNDE CEZALAR
3- Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren YAPI MÜTEAHİDİ 7 Gün içerisinde işe başlayacak ve YAPI MÜTEAHİDİ işin tümünü …/…./2013 tarihinde 90 günde bitirerek, tamamı ile kullanılır olarak teslim etmiş olacağını taahhüt etmiştir.
Süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için YAPI MÜTEAHİDİ alacağından, taahhüt bedelinin % 05 Gecikme cezası olarak kesilecektir.
Proje ve işin yapılma şeklini gösterir belgeler sözleşmenin imza edilmesi esnasında YAPI SAHİBİ tarafından YAPI MÜTEAHİDİ’ NE VERİLİR.

İŞİN DENETİMİ
4- Yapı sahibi denetim hizmetlerini yürütmek üzere ……………………………… …..tayin etmiştir. Görev değişikliği olması halinde bunu 3 Gün içinde YAPI MÜTEAHİDİ’ ne bildirecektir. YAPI MÜTEAHİDİ, denetimi yapan şahısın kararlarını uyarılarını uygulamak zorundadır.
YAPI MÜTEAHİDİ ayrıca işin başında bir şantiye şefi ya da kendisi bulunduracaktır.

UYGUN VASIFTA OLMAYAN MALZEME

5- Standardına, şartnamesine ve fenni vasıflara haiz olmayan malzeme ihzar edilemez ve yapıda kullanılamaz. YAPI MÜTEAHİDİ uygun olmayan malzemeyi kullanmaktan dolayı sorumludur ve eğer uygun olmayan malzeme mevcut ise bunu 3 gün içerisinde değiştirmekle yükümlüdür.

YAPIM BEDELİNİN DEĞİŞMESİ

6- YAPI MÜTEAHİDİ gerek esas taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içerisinde ‘’taahhüdün tamamen ifasına kadar’’ vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, fiyatların yükseltilmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanarak fazla verilmesi yada taahhüt bedelinin artırılması gibi taleplerde bulunamaz.

İŞ MİKTARINDA ARTMA veya EKSİLME
7- Sözleşmenin uygulanması esnasında bedel hesabına, esas keşifte ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı ya da eksilmesi zorunlu hale gelirse tarafların uygun görmesi halinde işe devam edilir.

ÖDEME ŞARTLARI
8- Ödeme şartları ve şekli taraflarca belirlenir ve sözleşmeye eklenir. YAPI SAHİBİ ödeme yapmadan önce kendisi ya da başkaca herhangi bir şahısça işin kontrolünün yapılmasını denetlenmesini isteyebilir.

YAPIM SIRASINDA KAZA OLMASI
9- YAPI MÜTEAHİDİ ‘’ Yapı işlerinde işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ‘’ hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. İşin yapılması esnasında oluşabilecek kazalar ve bunların meydana getirdiği zararlardan YAPI MÜTEAHİDİ ve şantiye şefi birlikte mesul olacaktırlar.

İŞÇİLERİN HAKLARI VE MALZEME BEDELLERİ

10- YAPI MÜTEAHİDİ, işlerini layığı ile yapamayan işçiler yada elemanlarını derhal değiştirecektir. İşçilerin ücretlerinin ödenmesinden ya da işçi alacakları ile ilgili ortaya çıkacak anlaşmazlıklardan doğrudan sorumludur.
YAPI MÜTEAHİDİ, işçi alacaklarını ya da işin yapılması ile ilgili malzeme bedellerini vs. zamanında ödeyeceğini ve bunlardan YAPI SAHİBİ’ nin sorumlu olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 1. TEMİNAT:
  Sözleşme yapılmasından önce sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle teminat olarak alınan avans bedeli karşılığında senet. Teminat işin eksiksiz ve tam olarak bitirildiğini gösteren teslim tutanağının imzalanmasından sonra 1 hafta içinde Yapımcıya iade edilir.
 2. ÖDEME PLANI
  Yapılacak iş ile ilgili ödeme planı aşağıda verilmiştir.
  İşin başında Avans olarak: [ %30 ].
  İşin [ su basman bitim ] safhasında: [% 35 ].
  İşin bitiminde: [%35 ].

MÜTEAHİDİN KANUNİ ADRESİ

13- YAPI MÜTEAHİDİ İsmet paşa mahallesi zafer caddesi No:¾ MİLAS adresini kanuni adresi olarak göstermiştir. Bu adrese yapılacak her türlü tebligat aynı günde MÜTEAHİDİN kendisine yapılmış sayılır. İşbu kanuni adres noterce yapılacak tebligat ile değiştirilebilir.

YAPININ MUAYENESİ, KABULÜ

14- İşin bitirilmesi gereken günde yanını, YAPI MÜTEAHİDİ ve ya vekili hazır olduğu halde yapı denetim elemanları ile YAPI SAHİBİ veya temsilcisi tarafından iş mahallinde tetkik edilerek o günkü durumu tutanakla tespit edilir.
İş hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak, yapı denetim kuruluşu elemanları, YAPI MÜTEAHİDİ VE YAPI SAHİBİ tarafından düzenlenir. Eksik ve kusurlu işler, belirli bir süre verilerek YAPI MÜTEAHİDİ tarafından ikmal edilir. İşin tamamı ile bitmesinden YAPI SAHİBİ tarafından teslim alınıncaya kadar geçecek süre içerisinde meydana gelecek zarar ziyan vs. tazminatı gerektirecek her türlü durumlardan YAPI MÜTEAHİDİ sorumludur. Aynı şekilde işin uygun olmasına rağmen işin teslim alınmadığından dolayı zarar gören yapı müteahhidinin zararı yapı sahibi tarafından gecikme bedeli miktarı olarak ödenir.

İŞ YERİNİN TEMİZLENMESİ
15- İşin tamamlanmasından sonra ve son ödeme yapılmadan önce MÜTEAHİD, işyerinde mevcut fazla malzeme, inşaat kalıntılarını kaldırmak, işçiler için ya da malzemelerin depolanması için kurulmuş depo yatakhane vs. benzeri geçici şeyler var ise bunları da sökerek işyerini tamamı ile temizlemekle yükümlüdür.

TAAHÜDÜN YAPILMAMASI HALİ

16- Sözleşme yapıldıktan sonra, YAPI MÜTEAHİDİ’ nin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhütname şartnamesi ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya yapı denetim kuruluşunca tespit edilen hususların yerine getirilmemesi üzerine mal sahibinin en az 10 gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminat gelir kaydedilir ve sözleşme fesih edilerek genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İHTİLAFLARIN HALLİ
17- Bu sözleşmenin hüküm yada tatbikinden doğacak anlaşmazlıklarda sorun MİLAS Mahkemelerinde ya da icra dairelerinde çözülecektir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

18- Bu sözleşmede yer almayan hususlarda öncelik sırası ile ‘’Yapı Denetimi Hakkında KHK’’, İmar Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme …/…/2013 tarihinde ……. Nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza edilmiştir.

…………………. …………………………..
Yapı Sahibi yada temsilcisi Yapı Müteahhidi yada temsilcisi

Ad, soyadı İkametgah Ad, soyadı İkametgah

NOT: vergileri kimin ödeyeceğine dairde bir madde koymakta fayda olabilir..
EK.1
YAPILACAK İŞLERİN TARİFLERİ:
• ……………………………………………………
• ……………………………………………………
• ……………………………………………………
• ……………………………………………………
• …………………………………………………..
• …………………………………………………..
• …………………………………………………..
• …………………………………………………..
• ………………………………………………….
• ………………………………………………….
• ………………………………………………….
• …………………………………………………..

İşveren/Adres Yüklenici